Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/6/2009. Nazwa zadania: Dostawa węgla w ilości do 135 ton dla podległych placówek oświatowych i komunalnych na terenie gminy Mrozy w okresie od października 2009 roku do 30 czerwca 2

IGK. 340/6/2009                                                                       Mrozy, 2009-10-16

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa węgla w ilości do 135 ton dla podległych placówek oświatowych i komunalnych na terenie gminy Mrozy w okresie od października 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku

 

Nr sprawy: IGK. 340/6/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa

05-311 Dębe Wielkie

ul. Wrzosowa 40, Chrośla

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa

z siedzibą przy ul. Wrzosowa 40, Chrośla, 05-311 Dębe Wielkie zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

 

 

 

 

 

 

IGK. 340/6/2009                                                                                    Mrozy, 2009-10-02

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/6/2009. Nazwa zadania:  Dostawa węgla w ilości do 135 ton dla podległych placówek oświatowych i komunalnych na terenie gminy Mrozy w okresie od października 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa, 05-311 Dębe Wielkie ul. Wrzosowa 40, Chrośla

Uzasadnienie wyboru: Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa, 05-311 Dębe Wielkie ul. Wrzosowa 40, Chrośla zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-11-01.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa

Adres Wykonawcy:              05-311 Dębe Wielkie ul. Wrzosowa 40, Chrośla

Cena oferty brutto:           103.950,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

 

 

IGK. 340/6/2009

Mrozy, 2009-09-23

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/6/2009. Nazwa zadania:  Dostawa węgla w ilości do 135 ton dla podległych placówek oświatowych i komunalnych na terenie gminy Mrozy w okresie od października 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl, www.mrozy.bip.net.pl

gmina@mrozy.pl

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.pl, www.mrozy.bip.net.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiajacy, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiający nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

-           dostawa węgla gat. I kostka  -           przewidywana ilość dostaw do 130 ton

 

-           zawartość siarki                     -           do 0,6 %

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 09111210-5

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

09111210-5

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 czerwiec 2010 r.

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000,00 , słownie: dwa tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100 %

#78

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-10-01 do godz. 9:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-01, o godz. 9:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7 (sala konferencyjna)

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-11-01

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

..............................

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

..............................

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr poz. 329608 - 2009 dnia 2009-09-23

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

Załączniki

FORMULARZ CENOWY_Załącznik nr 2 do SIWZ (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY_Załącznik nr 1 do SIWZ (111.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (929.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O PEŁNIENIU WARU_NE_Załącznik nr 5 do SIWZ (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ OSÓB DO KNTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM_Załącznik nr 4 (14.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW_Załącznik nr 6 do SIWZ (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR UMOWY_Załącznik nr 3 do SIWZ (358.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (321.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (602.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_Zbiorcze zestawienie ofert (293.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU_KÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (316.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (299.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_szczegółowa (588kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (298.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:2009-09-23 15:12:48
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-09-23 15:13:29
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-09-23 15:14:48
Ostatnia zmiana:2009-10-16 11:22:54
Ilość wyświetleń:1435
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij